<%@ Language=VBScript %> Swabi Village,Anbar ,Ismaila ,Nawa Kali ,Asmail Abad ,Jahanger Dher ,Pabeni ,BadaJalbai ,Panjman ,Baghicha ,Jalsai ,Pontia ,Baja ,Jamal Abad ,Panjpir ,Bamkhel ,Janda ,Salimkhan ,Batakara ,Junait ,Sandwa ,Beka ,Kadi ,Sardcheena ,Besuk ,Kafgani ,Shagai ,Boka  ,Kala ,Shahmansoor ,Chanai ,Kalabat ,Shaikh Dheri ,Charbagh ,Kalokhan ,Shanai ,Dagi ,Karnal Sher Killi ,Shawa ,Dalori ,Kaya ,Sheikh Jana ,Darra ,Khoro ,Sikandri ,Devel ,Kotha ,Swabi ,Dhoka  ,Kula Dhand ,Takail ,Dobyan ,Kunda ,Thand Koi ,Dodher  ,Lahor (Chota) ,Topi ,Gala,Mabnai  ,Tordher ,Gani chatra ,Malak Abad , Toolandai ,Gar Munara, Maneri ,Utla ,Ghulama ,Mangel Chai ,Waisa  ,Gohati  ,Manki  ,Yarhusain ,Gulu Dheri  ,Marghuz ,Yousfi ,Gandaf ,Meni ,Zaida ,Himlet  ,Mian Dheri  ,Zakarya ,Hund  ,Musa Banda, Zarobi"

 

 

 

 

 

 
 
SWABI  iISLAM MOBLIE
 

 
 
  Zarobi Page  
  Bamkhel  
  Gandaf  
  Topi
 

Anbar

Ismaila

Nawa Kali

Asmail Abad

Jahanger Dher

Pabeni

Bada

Jalbai

Panjman

Baghicha

Jalsai

Pontia

Baja

Jamal Abad

Panjpir

Bamkhel

Janda

Salimkhan

Batakara

Junait

Sandwa

Beka

Kadi

Sardcheena

Besuk

Kafgani

Shagai

Boka

Kala

Shahmansoor

Chanai

Kalabat

Shaikh Dheri

Sudher

Charbagh

Kalokhan

Shanai

Dagi

Karnal Sher Killi

Shawa

Dalori

Kaya

Sheikh Jana

Darra

Khoro

Sikandri

Devel

Kotha

Swabi

Dhok

Kula Dhand

Takail

Dobyan

Kunda

Thand Koi

Dodher

Lahor (Chota)

Topi

Gala

Mabnai

Tordher

Gani chatra

Malak Abad

Toolandai

Gar Munara

Maneri

Utla

Ghulama

Mangel Chai

Waisa

Gohati

Manki

Yarhusain

Gulu Dheri

Marghuz

Yousfi

Yaqubi

Gandaf

Meni

Zaida

Himlet

Mian Dheri

Zakarya

Hund

Musa Banda

Zarobi

   

 

Here the list of swabi villages if eny one left plz Email me on Malgaree@malgareeswabiwal.com ,Anbar ,Ismaila ,Nawa Kali ,Asmail Abad ,Jahanger Dher ,Pabeni ,BadaJalbai ,Panjman ,Baghicha ,Jalsai ,Pontia ,Baja ,Jamal Abad ,Panjpir ,Bamkhel ,Janda ,Salimkhan ,Batakara ,Junait ,Sandwa ,Beka ,Kadi ,Sardcheena ,Besuk ,Kafgani ,Shagai ,Boka  ,Kala ,Shahmansoor ,Chanai ,Kalabat ,Shaikh Dheri ,Charbagh ,Kalokhan ,Shanai ,Dagi ,Karnal Sher Killi ,Shawa ,Dalori ,Kaya ,Sheikh Jana ,Darra ,Khoro ,Sikandri ,Devel ,Kotha ,Swabi ,Dhoka  ,Kula Dhand ,Takail ,Dobyan ,Kunda ,Thand Koi ,Dodher  ,Lahor (Chota) ,Topi ,Gala,Mabnai  ,Tordher ,Gani chatra ,Malak Abad , Toolandai ,Gar Munara, Maneri ,Utla ,Ghulama ,Mangel Chai ,Waisa  ,Gohati  ,Manki  ,Yarhusain ,Gulu Dheri  ,Marghuz ,Yousfi ,Gandaf ,Meni ,Zaida ,Himlet  ,Mian Dheri  ,Zakarya ,Hund  ,Musa Banda, Zarobi"
 
 

                                            

 

 

 
                    
                                              

 

 

 

 

 

 

 

Copyright(c) 2006-2007. All Rights Reserved.(MalgareeSwabiWal.com